Πρoσφατες δημοσιευσεις :

Καλώς ωρίσατε, Benvenuto, Welcome, Willkommen, Welkom Bienvenue, Bienvenido, Bem vindo, Добро, Hoşgeldiniz

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ«Νῦν τὸ Παρκλητον Πνεῦμα, εἰς πᾶσαν σρκα ἐκκχυται· Ἀποστλων γὰρ χορεας ἀρξμενον......».  
(ἰδιόμελον τοῦ γ΄ ἤχου τοῦ ἑσπερινοῦ τῆς ἑορτῆς)


  
                Ἡ ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς, εἶναι ἡ ἑορτή τῆς καθόδου τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στήν Ἐκκλησία.
          Κατά τήν ὀρθόδοξη πίστη σκοπός τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ ἦταν νά λάβει τό ἀνθρώπινο γένος τό Πνεῦμα τό Ἅγιον. Δι’ Αὐτοῦ ἐντάσσονται οἱ πιστοί στό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, πού εἶναι τό παρατεινόμενο στήν ἱστορία ἀναστημένο Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, μέσα στό ὁποῖο διαιωνίζεται ἡ ἀνθρώπινη ὕπαρξη.
          Ὁ Χριστός ὑποσχόμενος αὐτή τή σωστική δωρεά στόν ἄνθρωπο ἔδωσε σαφῆ ἐντολή στούς μαθητές Του Ἀποστόλους νά παραμείνουν ἑνωμένοι ἀναμένοντες «δύναμιν ἐξ ὕψους» (Λουκ. κδ, 49).
          Ἔτσι, ὅπως μᾶς ἐπιβεβαιώνει ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς, οἱ Ἀπόστολοι «ἦσαν διά παντός ἐν τῷ Ἱερῷ αἰνοῦντες καί εὐλογοῦντες τόν Θεόν» (Λουκ. κδ, 53), ἕως ὅτου τό Πνεῦμα τό Ἅγιο, ἐν εἴδει πυρίνων γλωσσῶν, κατῆλθε καί κατεφώτισε αὐτούς καί δι’ Αὐτῶν διοχετεύθηκε σέ ὅλη τήν οἰκουμένη.
          Μέ αὐτό τό ἱερό καί ὑπέρλογο σημεῖο ὁλοκληρώθηκε ἡ ἐπαγγελία, ἐπεδήμησε στόν κόσμο ἡ σωτηρία, φωτίστηκε ἡ ἀλήθεια, συμπληρώθηκε ἡ ἐλπίδα καί ἐγκαινιάστηκε ἡ οἰκουμένη.

π.  Ἱερόθεος